Mở lại lưu thông taxi, xe hợp đồng trên một số tuyến phố tại Hà Nội

Qua giai đoạn cách ly xã hội đã tạo tiền để để dịch bệnh Covid-19 được ngăn chặn hiệu quả, Hà Nội đã cho lưu thông lại với xe taxi, xe hợp đồng trên 10 tuyến bố. Quyết định này nhằm hỗ trợ khó khăn với doanh nghiệp vẫn tải và người dân trong mùa…